Online Registrácia

Osobné a kontaktné údaje

Živnosť *

Jazykové znalosti

Pracovná pozícia o ktorú sa zaujímate

Životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov *:

Zaregistrovaním dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi ISS projects, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice, IČO: 36 569 402 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu tejto Online registrácie a ďalšie údaje uvedené v životopise a motivačnom liste za účelom evidencie uchádzačov o spoluprácu. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní. Súhlas má byť vyjadrený v zrozumiteľnej, jasne a ľahko dostupnej forme udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

  • na prenosnosť osobných údajov.

Ďalej máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí troch rokov odo dňa jeho poskytnutia.

* = Povinný údaj

Táto webová stránka je chránená reCAPTCHA a zásadami ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky Google.