Zásady spracúvania osobných údajov

Dátum účinnosti: 25. máj 2018
 

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú rámec pre pochopenie osobných údajov, ktoré zhromažďuje Prevádzkovateľ údajov, ako je definované nižšie, ako to vyžaduje zákon, vrátane ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (ďalej len „GDPR“). Osobné údaje budú kontrolované a spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s podmienkami týchto Zásad spracúvania osobných údajov.

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ISS projects, s.r.o., so sídlom Hraničná 2, 040 17 Košice, IČO: 36 569 402, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 13818/V, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 

2. Spracúvanie osobných údajov za účelom:

2.1 Zabezpečenia realizácie projektov spoločnosti ISS projects, s.r.o., dotknutými osobami na základe ich životopisov uverejnených na webovej stránke www.profesia.sk

 

ISS projects, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje za účelom kontaktovania vhodného uchádzača o spoluprácu pri realizácii projektov, ktoré zabezpečuje spoločnosť ISS projects, s.r.o. Spoločnosť ISS projects, s.r.o. získava osobné údaje dotknutej osoby z portálu www.profesia.sk. Spoločnosť ISS projects, s.r.o.  spracúva nasledovné osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, jazyková znalosť, certifikácia.

 

2.2 Zabezpečenia realizácie projektov spoločnosti ISS projects, s.r.o., dotknutými osobami na základe ich telefonického kontaktovania.

 

Spoločnosť ISS projects, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje za účelom kontaktovania vhodného uchádzača o spoluprácu pri realizácii projektov, ktoré zabezpečuje spoločnosť ISS projects, s.r.o., a získavania osobných údajov dotknutej osoby prostredníctvom telefonického rozhovoru s dotknutou osobou. ISS projects, s.r.o. spracúva nasledovné osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, jazyková znalosť, certifikácia.

 

3. Spracúvanie osobných údajov na právnom základe:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade účelu 2.1. Zabezpečenia realizácie projektov spoločnosti ISS projects, s.r.o., dotknutými osobami na základe ich životopisov uverejnených na webovej stránke www.profesia.sk, článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade 2.2. Zabezpečenia realizácie projektov spoločnosti ISS projects, s.r.o., dotknutými osobami na základe ich telefonického kontaktovania tak isto  článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ISS projects, s.r.o.  je v prípade 2.1. Zabezpečenia realizácie projektov spoločnosti ISS projects, s.r.o., dotknutými osobami na základe ich životopisov uverejnených na webovej stránke www.profesia.sk,  nevyhnutné v rámci jej oprávneného záujmu, v rámci ktorého sleduje vhodné ponuky spolupráce pre dotknuté osoby a v prípade 2.2. Zabezpečenia realizácie projektov spoločnosti ISS projects, s.r.o., dotknutými osobami na základe ich telefonického kontaktovania, je nevyhnutné spracúvanie rovnako v rámci oprávneného záujmu, kedy ISS projects, s.r.o. sleduje vhodné ponuky spolupráce, ktorými môže osloviť dotknuté osoby.

 

4. Príjemcami Vašich osobných údajov sú:

Spoločnosť ISS projects, s.r.o. , ktorá spracúva Vaše osobné údaje, ako údaje dotknutej osoby, ich neposkytuje tretím osobám s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní, alebo iným verejným orgánom z titulu verejnej moci. Spoločnosť ISS projects, s.r.o. Vaše osobné údaje neposkytuje tretím krajinám, alebo medzinárodným organizáciám a v prípade, ak by tak učinila, vopred by Vás o tom informovala.

 

5. Doba úschovy osobných údajov:

ISS projects, s.r.o. uschováva Vaše osobné údaje v prípade 2.1. Zabezpečenia realizácie projektov spoločnosti ISS projects, s.r.o., dotknutými osobami na základe ich životopisov uverejnených na webovej stránke www.profesia.sk a v prípade 2.2. Zabezpečenia realizácie projektov spoločnosti ISS projects, s.r.o., dotknutými osobami na základe ich telefonického kontaktovania, po dobu 10 rokov. V prípade ak dotknutá osoba požiada ISS projects, s.r.o. o vymazanie osobných údajov, spoločnosť ISS projects, s.r.o. tak urobí bezodkladne. 

   

6. Vaše osobné údaje sú chránené:

ISS projects, s.r.o. sa snaží chrániť Vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a vykonáva všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vaše osobné údaje ochránila. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Databázu ISS projects, s.r.o. chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

7. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

a.  požadovať prístup k osobným údajom, 

b. na opravu osobných údajov, 

c. na vymazanie osobných údajov, 
d. na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

e. na prenosnosť osobných údajov,
f.  namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ISS projects, s.r.o.:       

a.  písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska dotknutej osoby,
b.  elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu,
c.  telefonicky na uvedenom telefónnom čísle.

 

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú nasledovné:

ISS projects, s.r.o.

Hraničná 2, 040 17 Košice

info@issprojects.sk

www.issprojects.sk

T +421 (0) 55 729 92 27

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

8. Aktualizácie Zásad spracúvania osobných údajov:

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môžu byť pravidelne aktualizované, aby odrážali zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov a právnych predpisov. Ohľadom významných zmien Vás upozorníme uverejnením výrazného oznámenia na našej internetovej stránke, v ktorom bude uvedený údaj o dátume poslednej aktualizácie.